Четвер, 26.04.2018, 23:52
Вітаю Вас Гість | RSS

Валківський районний центр туризму, краєзнавства, екскурсій учнівської молоді

Головна » 2015 » Грудень » 15 » Колективний договір
14:54
Колективний договір

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
між  адміністрацією та первинною
профспілковою організацією Валківського районного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді  
Валківської районної ради  
Харківської області
на  2015-2017 роки

смт. Ков’яги

 

РОЗДІЛ  1.  
 ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

Визначаючи колективний договір локальним нормативним актом, на підставі якого  регулюються соціально-економічні, виробничі і трудові відносини, сторони домовились про наступне:

         1.1.  Цей колективний договір укладено на 2015-2017 роки.
         1.2. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу, протокол №  1  від 26 січня 2015 року і набуває чинності   з дня його підписання.
          1.3. Цей колективний договір  діє до прийняття нового.
          1.4. Сторонами  колективного договору  є:
    - керівник Валківського районного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Валківської районної ради /далі Валківський районний ЦТКЕУМ/ в особі директора Желєзнової Тетяни Дмитрівни, яка представляє інтереси  власника   і  має  відповідні повноваження;
  - первинна профспілкова організація, в особі   профспілкового групового організатора (далі профорганізатор), який  відповідно  до  ст.247 КЗпП  України, ст.37 Закону України  “Про професійні спілки, їх  права та    гарантії діяльності” представляє  інтереси  працівників Валківського районного ЦТКЕУМ  в  галузі виробництва, праці, побуту, культури і  захищає їх  трудові,  соціально-економічні права та інтереси.        
         1.5. Директор Валківського районного ЦТКЕУМ визнає профспілкового групового організатора єдиним повноважним  представником  всіх  працівників Валківського районного ЦТКЕУМ в колективних переговорах.
        1.6.Сторони  зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів   щодо укладення колективного договору, внесення змін і  доповнень до   нього,  вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин.
       1.7. Колективний договір укладений згідно з чинним законодавством, Генеральною, Галузевою, Регіональною угодами та  Угодою між відділом освіти  та районною організацією профспілки працівників освіти і науки України.
       1.8. Положення  цього колективного договору  діють безпосередньо  і є  обов’яковими для дотримання адміністрацією, працівниками закладу та профорганізатором.
       1.9. Дія  колективного  договору   поширюється   на  всіх   працівників  закладу.
      1.10. Зміни та доповнення до цього колективного договору  вносяться    в    обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства,   Генеральної, Галузевої, Регіональної угод з питань, що є  предметом колективного  договору,  та  з    ініціативи   однієї  із сторін  після  проведення   переговорів   й   досягнення   згоди і набувають  чинності    після   схвалення   загальними   зборами   працівників.
      1.11.Пропозиції кожної із сторін   щодо внесення змін і доповнень до колективного договору розглядаються спільно, відповідні  рішення приймаються   у    п’ятиденний  строк   з  дня їх  отримання   іншою   стороною.
      1.12. Жодна    із     сторін,  що    уклали  цей  колективний   договір,  не   може  протягом усього   строку  його  дії  в  односторонньому  порядку  приймати   рішення,  що  змінюють  норми,  положення,  зобов’язання   коллективного   договору   або   припиняють   їх   виконання.
      1.13. Переговори   щодо  укладання  нового   колективного   договору       на   наступний термін починаються не пізніше як за 2 місяці до  закінчення строку дії колективного договору / але не раніше  як за три місяці до закінчення строку дії колективного договору/.
      1.14. Після схвалення проекту колективного договору уповноважені представники сторін (директор  закладу та профорганізатор) протягом 5 днів підписують     колективний     договір.
        Після підписання колективний договір спільно подається для повідомної реєстрації до управлінням праці та соціального захисту населення                      Валківської районної державної адміністрації.
         Через  5 днів  після  реєстрації  колдоговір  доводиться   до відома
профспілкового комітету, працівників закладу.

                                                             РОЗДІЛ  2.
 ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

   Керівник  зобов’язується:

      2.1. Забезпечити ефективну діяльність Валківського районного ЦТКЕУМ, виходячи з фактичних обсягів фінансування, та  раціональне     використання
позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи Валківського районного ЦТКЕУМ, поліпшення   становища працівників.
      2.2. Забезпечувати  розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази Валківського районного ЦТКЕУМ, створення  оптимальних  умов  для  організації  навчально-виховного  процесу.
      2.3. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявного обладнання.
      2.4. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі пункту 1 ст. 40 КЗпП.
      2.5.Забезпечити   розробку   посадових    інструкція    для   всіх   категорій  працівників  закладу за погодженням з профспілковим комітетом (п. 5.3.24 Галузевої угоди).
2.6..Забезпечити    протягом    одного    року    реалізацію     працівниками  переважного   права    на     укладення    трудового    договору   у   разі повторного  прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації  (ст.42-1 КЗПП України).
          2.7.Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.
          2.8. До  початку  роботи  працівника   за  укладеним трудовим договором  роз’яснити під розписку його права, обов’язки, інформувати про умови праці, права  на  пільги  і  компенсації  за  роботу  в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і даного колективного договору та Правил внутрішнього трудового розпорядку закладу.
          2.9. Звільнення працівників за  ініціативою  адміністрації  здійснювати  за попереднім  погодженням з профспілковим  комітетом згідно з чинним законодавством.
             2.10. Звільнення  педагогічних  працівників у зв’язку із зменшенням обсягу роботи, скороченням чисельності або штату   здійснювати лише після закінчення навчального року.
        2.11.У термін, визначений працівником, за його власним бажанням   розривати з ним трудовий договір /в томі числі строковий/, якщо в установі    не   виконується  законодавство   про   охорону  праці,    умови колективного   договору   з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст.6 Закону України “Про охорону праці”).
        2.12. Протягом  2-х  днів  з часу одержання інформації доводити до відома членів  трудового  колективу  нові  нормативні  документи   стосовно трудових відносин, організації праці, роз’яснювати їх зміст, права  та обов’язки працівників.
         2.13. Забезпечити періодичне   (не рідше одного разу на п’ять років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги,  компенсації згідно з чинним законодавством  (збереження середньої заробітної плати, оплати вартості проїзду, виплата добових).
        2.14.Включати профорганізатора до складу тарифікаційної  комісії.
          2.15. Затверджувати режим роботи, графіки роботи, розклад занять гуртків  за погодженням з профорганізатором.
        2.16.Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.
       2.17.Упереджувати  виникнення індивідуальних  та колективних трудових конфліктів, а у  випадку їх виникнення забезпечити вирішення згідно з чинним законодавством.
       2.18.Звітувати перед трудовим колективом про надходження та використання бюджетних і позабюджетних коштів, спонсорських внесків.
        2.19. Забезпечувати виконання вимог інструкції про порядок обчислення заробітної плати за погодження з профспілковим груповим організатором:
- розподілу навантаження між педагогічними працівниками на навчальний рік;
- встановлення доплат за суміщення професій, розширення зони обслуговування, виконання обов’язків  тимчасово відсутніх працівників;
-   розподілу фонду матеріального заохочення.
   
Профорганізатор зобов’язується:
1. Роз’яснювати  членам  трудового  колективу зміст нормативних документів щодо організації праці,  їх права і обов’язки.
         2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни  та  правил внутрішнього  трудового розпорядку.
         3. Сприяти упередженню виникнення  трудових конфліктів.
        4. Забезпечити  постійний  контроль  за  своєчасним  введенням  в  дію  нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілу навчального навантаження.
          5. Активно і в повній мірі реалізовувати права, надані йому відповідно  до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
          6. Надавати по можливості матеріальну допомогу непрацюючим пенсіонерам, які її потребують.
          7. Контролювати виконання пункту 2.5.Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, установах і організаціях щодо обов’язкового ознайомлення працівників під розписку з записами, що заносяться до трудових книжок.
 
     Сторони домовились  про наступне:
     - встановити  в установі п’ятиденний  робочий  тиждень з двома  вихідними днями в суботу та неділю;
     -керівники гуртків працюють згідно графіка роботи гуртків за шестиденним робочим тижнем з вихідним днем в неділю. Якщо за графіком роботи гуртків, керівник гуртка працює в неділю, то вихідний день переноситься на понеділок;
      - надавати відпустки без збереження заробітної плати у відповідності до статей 25, 26 Закону України «Про відпустки» та лише за власною заявою працівника.


РОЗДІЛ  3.  
 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЗАЙНЯТОСТІ
     Керівник зобов’язується:
 
3.1. Рішення   про   зміни  в  організації  виробництва  і  праці,   реорганізацію і перепрофілювання закладу, що призводить до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджене з профорганізатором,    приймати не пізніше ніж за  три  місяці  до  запланованих дій з обгрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Тримісячний період використовувати для здійснення роботи, спрямованої на зниження рівня скорочення чисельності працівників.
3.2. Не допускати в закладі необгрунтованих масових вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (понад 10% чисельності працівників протягом календарного року).
        3.3.Надавати бажаючим можливість працювати на умовах неповного
робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу  (за фактично виконану роботу)  без  будь-яких  обмежень  трудових  прав працівника,  із збереженням  повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг,  компенсацій,  встановлених цим колективним договором.
        3.4.Не  допускати  економічно  не  обгрунтованого  скорочення гуртків, робочих місць.
         3.5. Вживати заходи щодо недопущення вивільнень працюючих педагогічних працівників з ініціативи власника або уповноваженого ним органу протягом навчального року.
        3.6.При  виникненні внеобхідності  вивільнення  працівників  у звязку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням закладу, скорочення чисельності або штату працівників   (п.1 ст.40 КЗпП України):
  -  здійснювати  вивільнення  лише після  використання усіх можливостей  забезпечити їх роботою на іншому робочому  місці,  в т.ч. за рахунок   звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т.д.;
    - повідомляти не пізніше,   як за два місяці у   письмовій формі державну  службу зайнятості (п. 5 ст. 20 Закону України «Про зайнятість»);
    - направляти на професійну підготовку,  перепідготовку  із збереженням середнього заробітку на весь період навчання.
        3.7. Забезпечити створення нових робочих місць за рахунок розширення платних послуг.
        3.8. Залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших педагогічних працівників закладу, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку (п.4.2.7 Галузевої угоди).
          3.9. При звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти в першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження.
          3.10. При зміні власника закладу, а також у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників проводити лише у разі скорочення чисельності або штату.
          3.11. Застосовувати для забезпечення продуктивності зайнятості гнучкі режими праці та інші заходи, які сприяють збереженню та розвитку системи робочих місць (ст. 13 Закону України «Про зайнятість»).
       3.12. Надавати працівникам з дня попередження їх про звільнення, вільний час  ( 2 години на тиждень) в межах робочого часу для пошуку нової роботи.


Профорганізатор зобов’язується:

        1. Вести  роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних  працівників.
         2.  Забезпечувати  захист   вивільнювальних  працівників згідно з чинним законодавством.   Контролювати  надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно  до  ст. 42 КЗпП. Не допускати звільнення  за   ініціативою   адміністрації  вагітних    жінок і жінок, які    мають дітей   віком   до  трьох  років   /до   шести   років    -  частина     друга ст.149  КЗпП України, одиноких  матерів  за наявності  дитини  віком до 14 років або дитини  -  інваліда /ст.184 КЗпП України/, крім випадків повної ліквідації закладу.
        3. Не   знімати  з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх  працевлаштування  /крім  випадків подання особистої заяви про зняття з обліку/.

Сторони домовились,
           - що при скороченні чисельності чи штату працівників переважне право залишення на роботі у випадку однакової     продуктивності праці і   кваліфікації, крім передбачених законодавством, надається також:
         - особам  передпенсійного  віку;
         - працівникам, в сім’ях яких є особи, що мають статус безробітних.


РОЗДІЛ  4.
РОБОЧИЙ ЧАС, РЕЖИМ  ТА НОРМУВАННЯ  ПРАЦІ

Керівник  зобов’язується:

4.1. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку ( додаток № 1).
         4.2. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у разі виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним законодавством.
         4.3  Створити умови матеріально-відповідальним особам для забезпечення збереження довіреного їм майна.
        4.4. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по ррозгляду індивідуальних трудових спорів.
        4.5. Забезпечити відповідно до санітарно-гігієнічних норм температурний, повітряний, світловий і водний режими в закладі.
       4.6. Не допускати відволікання працівників від виконання ними професійних обов’язків (за вийнятком випадків, передбачених чинним законодавством).
       4.7. Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише з дозволу профорганізатора з оплатою її у відповідному розмірі.
        4.8. У разі запровадження чергування в закладі завчасно узгоджувати з профорганізатором графіки, порядок і розміри компенсації.
        4.9 Залучати на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у виняткових випадках за їх згодою і лише за погодження з профорганізатором (ст.72, ст.107 КЗпП України).
4.10. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним законодавством.
4.11. Залучати працівників до заміни тимчасово відсутніх працівників лише за їх згодою.
4.12. Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з профорганізатором.
4.13. Забезпечити   гласність   усіх    заходів    щодо    нормування       праці, роз’яснення  працівникам   причин  перегляду  норм   праці    та    умов застосування нових норм.
4.14. Про   запровадження   нових   норм   чи   зміну   чинних   норм праці повідомляти працівників не пізніше як за два місяці до їх запровадження.
4.15 Розподіл навчального навантаження здійснювати за погодженням з профорганізатором. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року,  про що повідомляти працівників невідкладно.
4.16. Установлювати керівникам гуртків, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, навчальне навантаження під час тарифікації на відповідний навчальний рік у обсязі не менше ставки. На період їх відпустки години навчального навантаження тимчасово передавати іншим керівникам гуртків. Після закінчення відпустки забезпечувати педагогічним працівникам навантаження, встановлене при тарифікації на початок навчального року (п.6.3.2. Галузевої угоди).
4.17. Навчальне навантаження в обсязі менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника.
4.18. Установити, що робочий час працівників не повинен перевищувати 40 годин на тиждень.
4.19. Тривалість робочого часу педагогічних працівників , залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період на базі закладу, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору (п.5.2.3.Галузевої угоди).
4.20. Погоджувати з  профорганізатором:
-запровадження змін, перегляд умов праці;
- час початку і закінчення роботи, режим роботи змін, поділ робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу, графіки роботи, згідно з якими передбачати можливість створення умови для приймання працівниками їжі протягом робочого часу на тих роботах, де особливості виробництва не дозволяють встановити перерву(п.5. 3. 19. Галузевої угоди).
4.21. Забезпечити гласність усіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування новихз норм.
РОЗДІЛ  5.  
ОПЛАТА ПРАЦІ

Керівник  зобов’язується:
         5.1.  Забезпечити в закладі  гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання.
           5.2.  Відповідно до ст.15 Закону України “Про оплату праці” погоджувати з профорганізатором умови оплати праці в закладі.
5.3. Здійснювати оплату праці працівників згідно Інструкції про порядок обчислення  заробітної плати працівників освіти  та Положення про оплату праці (додаток № 2).
         5.4.  Здійснювати оплату праці працівників закладу у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводиться з незалежних від них причин (сільгоспроботи, епідемії, метеорологічні умови тощо), з дотриманням при цьому умов чинного законодавства
         5.5. Встановити конкретні строки виплати заробітної плати:
- заробітна плата за першу половину місяця (аванс) 16 числа поточного місяця;
- остаточний розрахунок – 1 числа наступного місяця.
При збігу термінів виплати авансу чи заробітної плати з вихідними або неробочими днями, виплачувати їх напередодні.
        5.6. Своєчасно і в повному обсязі виплачувати заробітну плату працівникам закладу за період відпусток, а також поточної заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.  
          5.7. Заробітну плату за період відпустки виплачувати за 3 дні до початку відпустки (ст. 115 КЗпП України).  
         5.8. У випадку порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки, затримки виплати відпускних, відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період (ст. 80 КЗпП України).
         5.9. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати (ст.110 КЗпП України).
       5.10 Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені  в колективному договорі умови оплати праці.      
          5.11. Забезпечити встановлення і виплату мінімальної заробітної плати відповідно до законодавства.
          5.12. Забезпечувати оплату праці працівників закладу за заміну будь-яких категорій тимчасово відсутніх працівників. (п. 6.3.18. Галузевої угоди).
           5.13. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002р. № 1298, наказу МОН України від 26 вересня 2005р. № 557 здійснювати доплату працівникам:
а) у розмірі до 50% посадового окладу (тарифної ставки):
- за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
- за суміщення професій (посад);
- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;
б) за використання у роботі дезинфікуючих засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів у розмірі 10% посадового (масячного окладу) (додаток № 3).
в) здійснювати надбавки працівникам у розмірі до 50% посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):
- за високі досягнення у праці;
- за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
- за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50% посадового окладу  (додаток №7).
          5.14. Здійснювати за час  роботи в період канікул оплату праці     керівникам гуртків та інших працівників, які ведуть гурткову роботу, з    розрахунку заробітної плати, встановленої при  тарифікації, що передувала   початку канікул   ( п. 71 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).
           5.15. Щодо роботи у періоди, впродовж яких у навчальному закладі не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у звязку із санітарноепідеміологічними, кліматичними чи іншими незалежними від педагогічних працівників обставинами, залучати педагогічних працівників до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної робіт відповідно до наказу керівника закладу у порядку, передбаченому колективним договором або додатком та правилами внутрішнього трудового розпорядку в межах норми годин встановленої при тарифікації з 100% оплатою.
           5.16.Забезпечити своєчасне і правильне встановлення і виплату працівникам заробітної плати з урахуванням зміни розміру мінімальної заробітної плати, освіти, стажу роботи, категорії, звань, наукових ступенів тощо (п.6 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).
         5.17. Заробітна плата працівників підлягає індексації та компенсації у    зв’язку з порушенням термінів її виплати  у встановленому чинним законодавством порядку.
          5.18. За час простою, коли виникла  виробнича ситуація, небезпечна для життя  чи здоров’я працівника, або для людей, які його оточують, і навколишнього  природного середовища не з його вини, за працівником зберігати середній заробіток (ст.6  Закону України “Про охорону праці”).
          5.19. Зберігати за працівником місце роботи і середній заробіток за час проходження медичного огляду (ст.17 Закону України “Про охорону праці”).
           5.20. Передбачити у кошторисі закладу витрати на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства педагогічних працівників не менше 2% планового фонду заробітної плати (п.3 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти).
           5.21. Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників (п.6.3.13 Галузевої угоди).
    5.22. Виплачувати педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення у розмірі посадового місячного окладу при наданні основної щорічної відпустки (ст.57 Закону України «Про освіту») . (Додаток № 4).
            5.23.  Надавати педагогічним працівникам щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у розмірі до посадового окладу відповідно до положення, погодженого з профкомом (ст.57 Закону України  “Про освіту”). (додаток № 5).
            5.24. Забезпечувати пиплату  заробітної плати за роботу у святкові та вихідні дні у подвійному розмірі згідно зі статтею 107 КЗпП.
            5.25. У тижневий строк доводити до відома працівника, який пройшов атестацію, та подавати до бухгалтерії для нарахування педагогічним працівникам заробітної плати згідно зі встановленим посадовим окладом (ставкою заробітної плати) з дня прийняття рішення атестаційної комісії.
             5.26. Відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» забезпечувати в повному обсязі виплати педагогічним працівникам щомісячних надбавок  за вислугу років у відсотках  до посадового окладу.
5.27. Здійснювати  додаткову оплату праці за роботу в нічний час  (з 10 години вечора до 6 годин ранку) працівникам закладу, які за графіком роботи працюють у цей час,  у  розмірі  не менше  40%  посадового окладу ( ставки заробітної плати) на виконання Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України та Центральним комітетом профспілки працівників освіти і науки України.
5.28. Згідно ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» голові профспілкового комітету, не звільненій від своїх службових обов’язків, надається вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, не менше ніж 2 години на тиждень.
5.29. Надавати всім категоріям працівників, включаючи педагогічних, матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі до одного посадового окладу на рік (матеріальна допомога на поховання зазначеним вище розміром не обмежується),  преміювати відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298.  (додаток № 4, 10).
Профорганізатор зобов’язується:
         1. Здійснювати контроль за дотримуванням в установі законодавства про оплату праці.
         2. Сприяти в наданні працівникам закладу необхідної консультативної допомоги щодо питань з оплати праці.
           3. Ініціювати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством, осіб , винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосуються оплати праці (ст. ст. 45, 141, 147-1 КЗпП України, ст. 36 Закону України «Про оплату праці» , ст.18 Закону України «Про колективні договори і угоди»).
    4. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісії по трудових спорах (ст. 226 КЗпП України).
    5. Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді  (ст. 112 Цивільно-процесуального кодексу).
    6. Звертатися до суду із заявами на захист трудових прав та інтересів членів профспілки (ст.121 Цивільно-процесуального кодексу).

Сторони домовились про наступне:
- у разі затримки або невиплати заробітної плати, доплат і надбавок аналізувати  причини цього та вживати заходи щодо розв’язання цих проблем;
-   контролювати використання бюджетних коштів і в разі наявності економії фонду заробітної плати використовувати її на преміювання та надання матеріальної допомоги;
-  контролювати вирішення питання щодо виплати грошової винагороди до посадового окладу педагогічним працівникам закладу до Дня працівника освіти  (ст.57 Закону України «Про  освіту»).

РОЗДІЛ 6. ОХОРОНА ПРАЦІ

Керівник  зобов’язується:
         6.1. Забезпечувати виконання вимог щодо організації роботи з охорони праці, передбачених Законом України «Про охорону праці» та інших нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки тощо.
         6.2.Забезпечувати здорові та безпечні умови праці для працівників. Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів по створенню  безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці (додаток № 6).
        6.3. Щорічно проводити аналіз виробничого травматизму.
        6.4. Проводити навчання і перевірку знань працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою .
        6.5. Забезпечити дотримання працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів про охорону праці, технологічних процесів, графіків планово-попереджувальних ремонтів устаткування та вентиляції.
       6.6. Забезпечувати працівників закладу миючими засобами
(додаток № 8).
       6.7. Забезпечити контроль за виконанням вимог щодо створення здорових, безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (Галузева угода п.7.2.8.
6.8. З метою покращення умов праці жінок реалізувати такі заходи:
а) не допускати жінок на важкі роботи та роботи з шкідливими і небезпечними умовами праці відповідно до Переліку важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок(затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.1993р. № 256).
б) не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого перевищує гранично допустимі норми відповідно до Граничних норм піднімання і переміщення важких предметів жінками (затвердженя наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.1993р. № 241).
      6.9. Зберігати за працівниками, які втратили  працездатність  у  зв’язку з  нещасним випадком на виробництві, місце роботи та середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності без визнання їх в установленому порядку інвалідами.
        6    .10. Надавати матеріальну допомогу працівникам у випадках хвороби внаслідок травм на виробництві залежно від тривалості хвороби.
        6.11. Забезпечувати контроль за проведенням попередніх і періодичних медичних оглядів працівників закладу – безкоштовно, у робочий час, із збереженням за працівником робочого місця та середньої заробітної плати на час проведення медогляду.
6.12. Провести атестацію робочих місць за умовами праці (постанова Кабінету Міністрів  України від 01.08.1992р. №442).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       6.13. Забезпечувати котроль за станом пожежної безпеки в закладі.
        6.14. Забезпечувати заклад нормативно-правовими актами з охорони праці.
        6.15. Виконувати до 15 вересня кожного року  всі заплановані заходи з підготовки до роботи в зимових умовах.
        6.16. Забезпечити належне утримання санітарно-побутових приміщень.
        6.17. Забезпечити виплату внаслідок травматизму виробничого характеру згідно статті 9 Закону України «Про охорону праці».  
        6.18.До самостійної роботи допускати працівників після проходження вступного інструктажу вступного інструктажу,навчання і перевірки знань з охорони праці, інструктажу з охорони праці.
        6.19. Вживати заходів щодо покращення пожежної безпеки. Забезпечувати заклад протипожежним інвентарем, інструкціями з пожежної безпеки, ознайомлювати працівників з правилами пожежної безпеки.
6.20. Своєчасно  безкоштовно надавати працюючим відповідно до норм спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту   (додаток  № 9).
 
Профорганізатор зобов’язується:

       1.Встановити постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці силами профорганізатора та завідувача.
      2. Систематично перевіряти виконання адміністрацією пропозицій профспілкового комітету та відповідального за організацію роботи з охорони праці.
     3. Організувати  контроль та сприяння працівникам у виконанні ними зобов’язань щодо охорони праці.
     4.Виносити на   розгляд зборів  питання стану умов і охорони праці.    
     5. Надавати адміністрації практичну допомогу з питань створення належних умов праці та профілактичної роботи по попередженню травматизму.

РОЗДІЛ  7.
  ЧАС ВІДПОЧИНКУ
 
Керівник зобов’язується:
7.1. На початку календарного року (до 10.01.) затверджувати за погодженням із профорганізатором графік надання основних щорічних відпусток працівникам, в якому враховувати інтереси всіх працівників.
        7.2.  Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за два  тижні до встановленого графіком терміну (ст.10 Закону України “Про відпустки”).
        7.3. На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж це передбачено графіком, період у випадках:
     - порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки;
     - несвоєчасної виплати  заробітної  плати за період відпустки, тобто не пізніше,  ніж  за  три дні до початку відпустки  (ст.ст.11, 21 Закону України “Про відпустки”).
         7.4.У випадках поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавати педагогічним працівникам у канікулярний період  ( п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346).
      Перенесення   щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченому ст.11 Закону України “Про відпустки”.
         7.5.Надавати відпустку (або її частину) педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346).
        7.6.Надавати жінці,  як працює і   має   двох  і  більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку  який виховує дитину без матері ( у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із прийомних батьків щорічної додаткової оплачуваної відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочиї днів ( стаття 73 Кодеку законів про працю України). За наявності декілької підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів (ст.19 Закону України»Про відпустки»).   
       7.7.Надавати жінкам, які мають дітей віком до 14 років чергові відпустки у зручний для них час.
7.8. Не допускати надання відпусток без збереження заробітної плати за ініціативою адміністрації з метою економії бютжетних коштів та виробничою необхідністю.
       7.9.Здійснювати відкликання працівника із відпустки лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст.12 Закону України “Про відпустки”).
          7.10 Забезпечити надання додаткових відпусток працівникам із ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно з списками посад робіт та професій, визначених колективними договорами на підставі Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем   (Додаток № 11).
       7.11. Здійснювати контроль за наданням щорічних основної та додаткових відпусток (крім соціальних), загальна тривалість яких не може перевищувати 59 календарних днів ( ст. 10 Закону України «Про відпустки».)
       7.12. Надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням лише за наявності особистої заяви працівника.
       7.13. Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, в т.ч. тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, щорічну основну відпустку повної тривалості (ст.. 56 КЗпП України).
       7.14. Не допускати відмови працівникам у наданні щорічних відпусток або заміні їх матеріальною компенсацією.
       7.15. Забезпечувати реалізацію права працівника у разі звільнення на одержання невикористаної відпустки з наступним звільненням, або, за бажанням працівника, на грошову компенсацію невикористаної відпустки.
       7.16.  Не пропонувати відпустки з частковим збереження заробітної плати вагітним жінкам, особам, в сім’ях яких немає інших годувальників, членам багатодітних сімей.
      7.17. Надавати відпустку без збереження заробітної плати працівникам за сімейними обставинами не більше 15 календарних днів на рік (ст.26 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про відпустки»).
7.18.Надавати додаткову оплачувану відпустку до 4 календарних днів за особливий характер праці прибиральникам службових приміщень, зайнятих прибиранням загальних убиралень та санвузлів (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 року №679)   (додаток №12).


Сторони домовились:
   - надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням лише за наявності особистої заяви працівника;

    - надання щорічних додаткових відпусток за роботу з  ненормованим робочим днем не повинно призводити до збільшення витрат на оплату праці; на час таких відпусток інші працівники не залучаються до виконання обов’язків тимчасово відсутніх у зв’язку з відсутністю працівників.

                                                      РОЗДІЛ  8.
  СОЦІАЛЬНО - ПОБУТОВІ   ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ,
КОМПЕНСАЦІЇ

Керівник  зобов’язується:
8.1.Сприяти педагогічним працівникам у наданні їм пільгових кредитів для індивідуального та кооперативного будівництва  /ст.57 Закону України “Про освіту” /.
        8.2.Створити в закладі кімнату психологічного розвантаження.
        8.3. У разі захворювання педагогічних працівників, яке  унеможливлює виконання ними професійних обов’язків і обмежує перебування в дитячому, учнівському колективах або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу, зберігати за ними попередній середній заробіток. У разі хвороби чи каліцтва попередній середній заробіток виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалідності (ст.57 Закону України “Про освіту”).
        8.4.Виплачувати педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу при наданні основної щорічної      відпустки  / ст.57 Закону України “Про освіту”/.
      8.5.Сприяти працівникам у призначенні їм пенсій за вислугу років та за віком.
     8.6. Надавати всім категоріям працівників , включаючи педагогічних, матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, в тому числі на оздоровлення, в сумі до одного посадового окладу на рік (матеріальна допомога на поховання  за зазначеним вище розміром не обмежується), преміювати відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах відповідно до Постанови  Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року  № 1298( додаток № 4, 10).
   
Профорганізатор зобов’язується:
       1.Забезпечити організацію роз’яснювальної роботи в первинній профспілковій організації щодо трудових прав , пенсійного забезпечення працівників галузі, соціального страхування, надавати членам профспілки відповідно безкоштовно правову допомогу.
       2.Надавати   допомогу  у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, які стоять на обліку у профспілковій організації.
       3.Забезпечити гласність при розподілі путівок. Сприяти організації санаторно-курортного лікування та відпочинку членів профспілки і їх сімей. Путівки для лікування виділяти перш за все тим, хто  перебуває на  диспансерному обліку за наявності відповідних документів, хронічно хворим.
      4.Організовувати сімейні вечори, вечори відпочинку,присвячені Дню працівників освіти, 8 Березня, Нового року тощо.
      5.Організовувати проведення “днів здоров’я”, виїзди на природу.   
      6.Проводити дні шанування людей похилого віку. Забезпечити запрошення     на свято ветеранів праці.

РОЗДІЛ 9.
ГАРАНТІЇ  ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
   
Керівник  зобов’язується:
9.1. Надавати профгрупоргу всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки по захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників.
         9.2. Безоплатно надавати профорганізатору обладнане приміщення, засоби зв’язку, сейф, оргтехніку, канцтовари, приміщення для проведення зборів, засідань тощо (ст.249 КЗпП України, ст.42 Закону України “Про профспілки, їх права та гарантії діяльності”).
         9.3.Не   застосовувати   до працівників,   обраних   до   складу  профгрупи,
дисциплінарних стягнень без погодження з райкомом профспілки ( ст..252 КЗпП, ст..41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).
          9.4. Не   застосовувати   до профорганізатора дисциплінарних стягнень без погодження з райкомом профспілки ( ст.252 КЗпП, ст..41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).
          9.5. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів  для здійснення профорганізатором наданих  прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконання колективного договору.

РОЗДІЛ 10.  
КОНТРОЛЬ  ЗА ВИКОНАННЯМ  КОЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРУ

Сторони зобов’язуються:
       10.1. Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень колективного договору, та встановити термін виконання зобов’язань сторін.
        10.2. Двічі на рік спільно аналізувати стан виконання колективного договору, заслуховувати звіти керівника та профорганізатора про реалізацію взятих зобов’язань на загальних зборах трудового колективу.
        10.3. У разі несвоєчасного виконання зобов’язань, проаналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.
         Осіб, винних у  невиконанні положень колективного договору, притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 Профорганізатор зобов’язується:
      Вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору з керівником установи, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов’язань за колективним договором   (ст. 45 КЗпП України).
      Керівник зобов’язується:  надрукувати, забезпечити реєстрацію та розмноження колективного договору до  30 січня 2015 року.


     За дорученням трудового колективу

   Директор  Валківського                                                    Профгрупорг
    районного  ЦТКЕУМ                                 
   ________ Т.Д. Желєзнова                                           ______  Н.А.Наріжна

Категорія: Публічна інформація | Переглядів: 53 | Додав: Metodist | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Меню сайту
Форма входу
Пошук
Календар
«  Грудень 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0